สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

PR x KLLC จัดกิจกรรม Kids Day KMITL 2024

13 มกราคม 2567 สำนักานสื่อสารองค์ (PR KMITL) ร่วมกับสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สจล. (KLLC) จัดกิจกรรม Kids Day KMITL 2024 โดยมีกิจกรรมเวทีกลางที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้แสดงความสามารถทั้งร้อง เล่น เต้น โชว์ พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ที่สำนัานสื่อสารองค์กรได้เข้าร่วม ได้แก่ การจัด ฐานกิจกรรม Super Star เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างให้น้อง ๆ มีความมั่นใจ สอนพัฒนาบุคลิกภาพการยืน การเดิน ความกล้าแสดงออกบนเวที เพื่อให้เกิดทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งส่งผลต่อการเข้าสังคมของน้อง ๆ ต่อไปในอนาคต

จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้พบว่าน้อง ๆ มีความกล้าแสดงออกกันเป็นอย่างมาก มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าที่จะออกความคิดเห็นในแง่บวก

Scroll to Top