สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงสร้างสำนักงาน

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

โกมล วาดเขียน

ผู้อำนวยการสำนักงาน

วิศว สว่างอารมณ์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

บุคลากรในสำนักงาน

มนัญชยา แก้วอำไพ

นักประชาสัมพันธ์

เทพพิทักษ์ พันธุ์หิรัญ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

จิราพร ภู่จิ๋ว

นักประชาสัมพันธ์

ศันสนีย์ เสริมรัตน์

นักประชาสัมพันธ์

พัฒนพงศ์ ประภาศรี

Graphic Design

ณหทัย อึ๊งเจริญสุข

Digital Marketing

กิตติ เกษประดิษฐ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทัศนีย์ ฟักหอม

นักประชาสัมพันธ์

วีรภพ นาควรพงศ์

Graphic Animation

ไอริณ ศรีสุข

Graphic Design

สุขกมล จันจร

บรรณาธิการ

ระพีพรรณ สัจจะธรรม

Corporate Communication

พงษ์เสถียร เงาประเสริฐ

Photographer

ชาคริต แก้วสวัสดิ์

Photographer

ชลณิชา หวังมี

Graphic Design

วัลภา ปัญญาวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วรภร บุญเจริญ

Content Writer

พรรณิภา สิงห์บุบผา

Graphic Design

สุชานันท์ เล็กใจซื่อ

Social Media Executive

ณฐพรรณ เหมาะเจาะ

Content Writer

นิชานันท์ ศรีภัทรไพศาล

Producer

Scroll to Top