สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสารองค์กร กับ Fukuoka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

   วันนี้ 30 ส.ค. 2566 สำนักงานสื่อสารองค์กร นำโดย ผศ. ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก Fukuoka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํางาน “FIT Admin Staff Training (FAST) at KMITL” โดยร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสารองค์กรการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในยุคการสื่อสารดิจิทัลรวมถึงแนวทางการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบัน

KMITL Digital and Sustainable University 🧡

Scroll to Top