สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อธิการบดี สจล. คนแรก ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทรโรสถ

14 กันยายน 2566 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. พร้อมด้วย รศ.ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ บุตรชาย ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทรโรสถ เป็นประธานในพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ประจำปี 2566 ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทรโรสถ น้อมรำลึกพระคุณและความกตัญญูกตเวทีแด่ท่านซึ่งเป็นผู้สถาปนาและอธิการบดีคนแรกของ สจล.

Scroll to Top