สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มรภ. อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

(5 เมษายน 2567) ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นายโกมล วาดเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร นายวิศว สว่างอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร และบุคลากรสำนักงานให้การต้อนรับงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ รองอธิการบดี และคณะ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานสื่อสารองค์กร ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนางานด้านการสื่อสารองค์กร และงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “หลักการสำคัญของสื่อสารองค์กร คือ การส่งออกข่าวสารอย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้งการทำงานต้องอาศัย Teamwork การทำงานหนึ่งชิ้นต้องมีทั้ง Creative / Content Creator, Production Team, Social Media และ Press Release Media ถึงจะควบคุมการสื่อสารไปในวงกว้างและสามารถสร้าง Impact กับกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้ได้”

นอกจากนี้ทางคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชม สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC) โดยมี รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      พาเยี่ยมชมห้องประชุมและห้องการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำห้องการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป

#PRKMITL #UDRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #KMITL #สจล #ลุยไปด้วยกัน #FightTogether #KMITL2024 #DigitalUniversity #TheWorldMasterOfInnovation

Scroll to Top