สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชุมวางแผนประชาสัมพันธ์ สำนักงานสื่อสารองค์กร

(18 มี.ค. 67) นายโกมล วาดเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร นำทีมบุคลากรสำนักงานสื่อสารองค์กร ภายใต้การดูแลของสำนักงานอธิการบดี สจล. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในสัปดาห์ถัดไป เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกเข้าใจและเข้าถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสื่อสารองค์กร สจล. ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี

#KMITL #สจล #สำนักงานสื่อสารองค์กร #PRKMITL #ลุยไปด้วยกัน #FightTogether #KMITL2024 #TheWorldMasterOfInnovation

Scroll to Top