สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

PR บันทึกวิดีโอโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ บันทึกวิดีโอโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายพัฒนพงศ์ ประภาศรี นางสาวชลณิชา หวังมี Graphic Design นายชาคริต แก้วสวัสดิ์ Photographer นางสาวสุชานันท์ เล็กใจซื่อ Social Media Executive นางสาวณฐพรรณ เหมาะเจาะ Content Writer ลงพื้นที่ถ่ายวิดีโอโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) โดยมีคุณธรรมรัตน์ รุ่งสังข์ ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม ขึ้นเป็นวิทยากรให้ความรู้ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ณ ห้องประชุม 701 (บุนนาค) อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Scroll to Top