สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดสดภายในงานสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายโกมล วาดเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย นางสาวไอริณ ศรีสุข นางสาวชลณิชา หวังมี Graphic Design นางสาวสุชานันท์ เล็กใจซื่อ Social Media Executive นางสาวณฐพรรณ เหมาะเจาะ Content Writer ลงพื้นที่ถ่ายทอดสดภายในงานสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมีการติดตามถ่ายภาพนิ่งระหว่างการเยี่ยมชมพื้นที่ภายในสถาบัน

Scroll to Top