สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ จัดทำรายการ OJA Classroom

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นายพัฒนพงศ์ ประภาศรี Graphic Design นางสาวสุชานันท์ เล็กใจซื่อ Social Media Executive นางสาวณฐพรรณ เหมาะเจาะ Content Writer นายชาคริต แก้วสวัสดิ์ Photographer ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ OJA Classroom EP.5 Passive Voice และ EP.6 When to Use Passive Voice ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook: Office of Academic Journal Administration, KMITL และ Website: สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ

Scroll to Top